Tetsuro 20miyazaki 20  20pechakucha 20148 20tyo 20hafu2hafu00018

TOKYO, VOL 148
Hāfu2Hāfu, portraits of hāfu and their question to you
Tetsuro Miyazaki

Thank you for watching!
Replay

Tap to play Hāfu2Hāfu, portraits of hāfu and their question to you